Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Neljännen vuosikurssin opiskelija Eetu proakatemialta on kirjoittanut omia näkemyksiään sosiaalialan kentällä meneillään olevista muutoksista. Tässä siis kaikille tärkeitä juttuja pohdittavaksi, painavaa, ja varmasti ajankohtaista asiaa!


Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Näin valmistuvan sosionomiopiskelijan näkökulmasta sosiaalialan kentällä ja siihen liittyen omassa lähiympäristössä tapahtuu kiinnostavia asioita. Omiin silmiini on osunut kolme asiaa, jotka viestivät siitä, että sosiaaliala on kehittyvä ja kiinnostava toimintaympäristö.

Ensimmäinen asia on sosiaalihuollon ammattihenkilölaki joka on astunut voimaan 1.3.2016. Sen myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna ammattihenkilönä. (Talentia) Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. (Valvira)

Ammattihenkilöille laki on merkityksellinen sillä se nostaa alan statusta. Sosiaalihuollon alalla on pitkään keskusteltu siitä, että päästäisiin samalle viivalle terveydenhuollon kanssa, ja keskustelun keskiössä ovat olleet ammattioikeudet ja rekisteröinti. On ammattihenkilöiden etu, että sosiaalihuollon kentällä on ammattitaitoisia, päteviä, henkilöitä tekemässä korkeatasoista työtä. (Valvira)

Toinen asia liittyy työmarkkinajärjestöihin, työnantajakenttään. Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto perustivatHyvinvointialan liiton 3.6.2016. Uusi liitto aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2017 alusta. Liitto on sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen muodostama yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa. Tällä hetkellä liiton muodostavat Sosiaalialan Työnantajien ja Terveyspalvelualan Liiton 24 jäsenyhteisöä ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

Uusi liitto valmistautuu parempaan edunvalvontaan integroituvalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Yhdistämisellä pyritään vahvistamaan vaikutusvaltaa. Liiton mukaan tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää yhtä ja yhtenäistä ääntä. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työnantaja-asioissa.

Hyvinvointialan liiton tavoitteena on luoda suomalaiselle yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluille entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Liitto kertoo, että ala tarjoaa kilpailukykyisen ja houkuttelevan vaihtoehdon julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Liiton tavoitteena on mm. edistää valinnanvapauden ja kilpailuneutraliteetin toteutumista sote-uudistuksen aikana ja sen jälkeen sekä nostaa toimialan imagoa. (Sosiaaliala.fi)

Kolmas asia on omaan koulutukseeni liittyvä. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian yrittäjyys ja tiimijohtamiseen valmentavalla opetuslinjalla sosionomiksi. Opetuksessa painottuu aivan uudella tavalla suhteessa normaaliin sosionomin koulutukseen johtamisen, talouden ja liiketoiminnan teemat. Tämä on tärkeä kehityssuunta koulutuksessa, sillä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Tästä kertoo myös edellä kuvattu sote-alan työnantajien järjestäytyminen suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Muutosta kuvaa yksityisen sektorin tulevaisuudesta se, että hallitus haluaa turvata aidon valinnanvapauden ja monituottajamallin maakunta- ja sote-uudistuksessa. Tulevaan maakuntalakiin ja sote -järjestämislakiin merkitään säännökset siitä, että julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla on käytettävissä riittävässä määrin yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Yksityiset ja järjestötaustaiset tuottajat tulevat lisäämään tuotannon monipuolisuutta. Ne kirittävät julkista tuotantoa parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä uusiin innovatiivisiin palvelutapoihin. (alueuudistus.fi)

Muuttuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä tulee tarvitsemaan uudenlaista ja monipuolista sosiaalialan osaamista ja näkemystä. Koulutusjärjestelmän tulee reagoida myös tähän muutokseen, jotta työmarkkinoille on saatavilla kaivatunlaista työvoimaa. Proakatemian opetussisältöjä ja pedagogiikkaa läheltä seuranneena ja kokeneena voin todeta, että se tarjoaa juuri niitä osaamissisältöjä joita tulisi juuri nyt kehittää ja tuottaa sosiaalialalle. Vahvaa sisäistä yrittäjyyttä, liiketoimintaosaamista ja esimiestaitoja kaivataan yksityisissä sosiaalialan substanssiosaamisen rinnalle sosiaali- ja terveysalan yrityksissä. TAMK ja Proakatemian hyvinvointialan koulutus voi olla edelläkävijä tässä koulutuskehityksessä!

-Eetu Välkkynen

Jaa Somessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin