Rekisteriseloste

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry hallitus
Kuntokatu 3, L-rakennus
FI-33520 TAMPERE
FINLAND
sopu@tamko.fi

2. Rekisteriasioita hoitava jäsen

Sihteeri
Kaisa Kuhalainen
kaisa.kuhalainen@tuni.tamk.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Suoritetut jäsenmaksut
  • Koulutusohjelma
  • Sähköpostiosoite
  • Kotikunta
  • Liittymispäivä

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään paperilomakkeen välityksellä.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei välitetä eteenpäin.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään fyysisenä kansiona lukitussa tilassa, sekä sähköisenä tiedostona, johon vain Tampereen sosionomiopiskelijoiden – SOPU ry:n hallituksessa toimivilla on oikeus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsenelle.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijayhdistyksen toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

Opiskelijayhdistys oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijayhdistyksen toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijayhdistyksen toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.