Toimintasuunnitelma 2017

SOPU ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

  • SOPU ry seuraa aktiivisesti omaa alaa koskevia ajankohtaisia asioita niin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla.
  • SOPU ry pyrkii kasvattamaan toimintaansa aktiivisesti ja vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Yhdistyksen toiminnassa näkyy vahvasti alan luonne ja ammattieettiset arvot, esimerkiksi erilaisten tempausten ja hyväntekeväisyystoiminnan sekä kansalaisaktiivisuuden kautta.
  • SOPU ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys.
  • Yhdistyksen toiminta pysyy jatkossakin houkuttelevana ja uusia hallituslaisia rekrytään vuodelle 2018
  • SOPU ry:n hallituksen jäsenet tunnetaan koululla ja heitä on helppo lähestyä. Yhdistyksen toiminnan on oltava avointa ja sitä pyritään kehittämään jäsenistöltä saadun palautteen perusteella.

Näkyvyys

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ainejärjestön sekä oman alan näkyvyyttä etenkin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä, mutta myös valtakunnallisesti sosiaalialan opiskelijoiden keskuudessa. Näkyvyyden lisäämiseksi SOPU ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin ja tempauksiin. Lisäksi SOPU ry ottaa käyttöön nettisivut, joita päivitetään aktiivisesti. Some-markkinointiin panostetaan huolella vuoden 2017 aikana ja myös Facebook-, Instagram- sekä Snapchat-tilejä aktivoidaan ja blogia kirjoitetaan ahkerasti.

SOPU ry pitää aikaisempien vuosien tapaan myös vuonna 2017 tiistai-päivystyksiä H0-käytävällä. Tiistaipäivystyksiä pidetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään joka toinen viikko ja alkusyksystä joka viikko.

Tiedotus

Yhdistyksen viralliset tiedotteet menevät vuonna 2017 ainoastaan SOPU ry:n jäsenille, eivätkä enää kaikille sosiaalialan opiskelijoille. Virallisena tiedotuskanavana toimii sähköpostilista, sekä yhdistyksen nettisivut, heti kun ne saadaan käyttöön. SOPU ry:n tärkeimmät tiedotteet julkaistaan myös Tamko Topicsissa.

SOPU ry jatkaa vuonna 2017 viikoittaisia jäsenposteja, joita kutsutaan viikkoposteiksi. Viikkoposteissa tiedotetaan tapahtumien lisäksi jäsenistöä koskevista tärkeistä ajankohtaisista asioista sekä hallituksen toiminnasta ja kokouksissa käsitellyistä asioista.

Koulutuspolitiikka

SOPU ry vaikuttaa sosionomikoulutuksen kehittämiseen muun muassa keräämällä palautetta opiskelijoilta ja viemällä tätä tietoa eteenpäin opettajistolle ja koulutuspäällikölle. Lisäksi SOPU ry osallistuu yksikönkokouksiin ja tarpeen mukaan erilaisiin omaa alaa koskeviin Tampere3-työryhmiin. SOPU ry pitää aktiivisesti yhteyttä Tamkon koulutuspoliittiseen vastaavaan ja tekee yhteistyötä myös muiden alojen ainejärjestöjen kanssa. SOPU ry osallistuu Tamkon järjestämään Edunvalvontaviikkoon (EVVK), joka järjestetään keväällä 2017. Lisäksi SOPU ry järjestää vähintään yhden koulutuksellisen seminaarin jäsenilleen.

Sidosryhmät

SOPU ry lisää vuonna 2017 sidosryhmäyhteistyötä muun muassa ammattiliittojen ja oman alan yritysten kanssa. Yhteistyötä muiden sosiaalialan ainejärjestöjen kanssa lisätään ja siinä hyödynnetään Talentian verkostoa. SOPU ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan sidosryhmätapaamisiin vuonna 2017.

Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä toimivien ainejärjestöjen yhteistyötä lisätään. Tärkeimpinä sidosryhminä koulun sisällä ovat Pirate, TaRe, Konekerho, TTO ja Tiro. Erityisesti Piraten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään vuonna 2017.

Kulttuuri

SOPU ry hankkii opiskelijahaalarit jäsenilleen vuonna 2017. SOPU ry järjestää jäsenilleen myös kulttuuriin liittyvää toimintaa ja alkoholittomia tapahtumia. Myös perheelliset opiskelijat huomioidaan toiminnassa. SOPU ry pyrkii lisäämään sosiaalialan yhteisöllisyyttä Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä.

Viihde

SOPU ry järjestää vuonna 2017 perinteiksi muodostuneet tapahtumat kuten Pi**urallin ja Pi**ujoulurallin yhdessä TaRen ja Konekerhon kanssa. SOPU ry jatkaa yhteistyötä Pirate ry:n kanssa vähintään yhdellä yhteisellä tapahtumalla vuonna 2017.

SOPU ry pitää aloittaville opiskelijoille ja tuutoreille perinteisen Alkusaunan samana päivänä, kuin Tamkon Alkumetri on. Lisäksi SOPU ry järjestää jäsenilleen pikkujoulut parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tapahtumat jakautuvat pääasiallisesti syksyyn, joten SOPU ry kiinnittää vuonna 2017 erityisesti huomiota siihen, että tapahtumia ja aktiviteettejä on myös kevään 2017 aikana.

Talous

SOPU ry panostaa vuonna 2017 varallisuuden vakauttamiseen. Erilaisia voittoa tuottavia menetelmiä kehitetään. SOPU ry:n pääasiallisena tulonlähteenä ovat jäsenmaksut ja haalareista saatava tuotto. Lisäksi SOPU ry hakee toiminta-avustuksia sidosryhmiltä erilaisiin tapahtumiin parhaaksi katsomansa tavan mukaan.

Talouden kirjanpitoon kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2017.

Tuutorointi ja yhdyshenkilöt

Tuutoreiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään vuonna 2017. SOPU ry on mukana orientoivilla viikoilla tuutoreiden tukena. Ryhmänedustuskokouksia pidetään vähintään kahdesti lukukaudessa. Kehitellään vaihtoehtoisia palautekanavia ja menetelmiä ryhmänedustukokousten tueksi.

Sosiaalipolitiikka

SOPU ry pitää aktiivisesti yhteyttä Tamkon sosiaalipoliittiseen vastaavaan ja on jäsenistön tukena sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.

Kannanotot

SOPU ry ottaa kantaa ajankohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja paikallisiin aiheisiin ja voi laatia niistä kannanottoja. SOPU ry voi halutessaan allekirjoittaa vetoomuksia.