Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja monipuolista, ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja halut. SOPU ry:n toiminta on avointa ja sitä kehitetään jäsenistöltä saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen hallituksen jäsenet tunnetaan koululla ja heitä on helppo lähestyä. Toiminta pysyy houkuttelevena ja jäseniä rekrytoidaan mukaan toimintakaudelle 2019.

SOPU ry seuraa aktiivisesti sosiaalialaa koskevia ajankohtaisia asioita niin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. Yhdistyksen toiminnassa on vahvasti esillä sosiaalialan ammattieettiset arvot, erilaisen hyväntekeväisyystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden kautta.

Näkyvyys ja viestintä

Yhdistyksen tavoitteena on olla näkyvä toimija sosionomiopiskelijoiden keskuudessa ja tuoda sosiaalialaa näkyväksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi yhdistys toimii aktiivisesti valtakunnallisissa sosiaalialan opiskelijoiden verkostoissa.

SOPU ry:llä on aktiivisesti päivittyvät nettisivut, blogi, Facebook-, Instagram ja Snapchat-tilit. Toiminnasta tiedotetaan myös H0-käytävällä sijaitsevalla ilmoitustaululla. Päivystyksiä pidetään pääsääntöisesti tiistaisin, vähintään joka toinen viikko ja alkusyksystä joka viikko.

Yhdistyksen viestintä on monipuolista ja helposti jäsenistön saatavilla. Virallisena viestintäkanavana toimii sähköposti ja internetsivut. Sosiaalisen median kanavat täydentävät viestintää ja tekevät näkyväksi hallitustoiminnan arkea.

SOPU ry jatkaa vuonna 2018 viikottaisia jäsenposteja, joita kutsutaan viikkoposteiksi. Viikkoposteissa tiedotetaan tapahtumista, hallituksen toiminnasta ja muista tärkeistä jäsenistöä koskevista asioista.

SOPU ry on esillä eri yhteistyötahojen tapahtumissa, esimerkiksi ständeillä ja rasteilla.

Koulutuspolitiikka

SOPU ry vaikuttaa sosionomikoulutuksen kehittämiseen muun muassa keräämällä palautetta opiskelijoilta ja viemällä tätä tietoa eteenpäin opettajistolle ja koulutuspäällikölle. SOPU ry osallistuu sosionomikoulutuksen yksikön kokouksiin, Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämiin laatu- ja kehittämistapaamisiin ja Edunvalvontaviikkoon.

SOPU ry pitää aktiivisesti yhteyttä Tamkon koulutuspoliittiseen vastaavaan, sosiaalialan neuvottelukuntaan ja tekee yhteistyötä muiden alojen ainejärjestöjen kanssa.

Yhdyshenkilötoiminta liitetään vuonna 2018 osaksi koulutuspolitiikkaa. Koulutuspoliittinen vastaava ottaa vastuun kahden opiskelijafoorumin järjestämisestä toimikaudella 2018, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Opiskelijafoorumit ovat kaikille sosionomiopiskelijoille avoimia tilaisuuksia joissa kerätään kootusti palautetta laajemmalta opiskelijajoukolta.

Vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota palautteenkeräysmenetelmiin ja niiden toimivuuteen.

Sidosryhmät

SOPU ry kehittää sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2018 muun muassa ammattiliittojen ja oman alan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään muiden sosiaalialan opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kanssa. SOPU ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan ainakin Tehyn ja Talentian järjestämiin sidosryhmätapaamisiin vuonna 2018.

Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä toimivien ainejärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Tärkeimpinä sidosryhminä koulun sisällä ovat Pirate, TaRe, Konekerho, TTO ja Tiro. Erityisesti Piraten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään vuonna 2018.

Kulttuuri

SOPU ry:n tavoitteena on lisätä sosiaalialan yhteisöllisyyttä Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä. SOPU ry hankkii opiskelijahaalarit jäsenilleen vuonna 2018. SOPU ry järjestää jäsenilleen myös kulttuuriin liittyvää toimintaa ja alkoholittomia tapahtumia, kuten leffa- ja peli-iltoja, teatterikokemuksia ja liikuntaa.  Opiskelijoiden moninaisuus huomioidaan toiminnassa. Kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumiin panostetaan erityisesti keväällä opiskelijoiden ollessa harjoittelussa. SOPU ry on mukana vuonna 2018 järjestettävässä sosionomipäivässä.

Viihde

SOPU ry järjestää vuoden 2018 sosionomipäivän jatkojuhlan ja kevään lopussa yhteisen koulunpäätöstapahtuman. Yhteistyössä Pirate ry:n kanssa järjestetään ainakin yksi yhteinen tapahtuma.

SOPU ry pitää aloittaville opiskelijoille ja tuutoreille perinteisen koulunalkajaistapahtuman samana päivänä kuin Tamkon Alkumetri on.  Vuonna 2018 järjestetään myös perinteiset Pi**uralli ja Pi**ujouluralli yhdessä TaRe ry:n ja Konekerho ry:n kanssa sekä seminaarin ja iltabileet yhdessä SOS ry:n kanssa. SOPU ry järjestää jäsenistölleen myös syyslukukauden päättävät pikkujoulut.

Tuutorointi

Tuutoreiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään ja kehittämistä jatketaan vuonna 2018, yhteistyö tuutoreiden kanssa aloitetaan heti tuutorivalintojen jälkeen. SOPU ry on mukana orientoivilla viikoilla tuutoreiden tukena.

Sosiaalipolitiikka

SOPU ry on yhteydessä Tamkon sosiaalipoliittiseen vastaavaan ja on jäsenistön tukena sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.

Kannanotot

SOPU ry ottaa kantaa ajankohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja paikallisiin aiheisiin ja voi laatia niistä kannanottoja. SOPU ry voi halutessaan allekirjoittaa vetoomuksia.

Esteettömyys

SOPU ry:n järjestämän toiminnan tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteetöntä. Toiminnan tulee olla kaikkien saavutettavissa eli sen tulee olla esteetöntä, tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti kestävää. Saavutettavuuden tulee kattaa mm. viestintä, hinnoittelu, alue, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen saavutettavuus.

Ihmisten moninaisuuteen ja sen tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2018. Hallituksen tuutorivastaava toimii kaikkien TAMKin sosionomiopiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä.

Talous ja hallinto

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry on yhdistys jonka asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-9 hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden, kehittämisen ja jäsenistön tarpeita vastaavan toiminnan edellytyksenä on hyvinvoiva ja –toimiva hallitus. Vuonna 2018 hallitus  järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla vähintään kaksi virkistyspäivää, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Hallitus järjestää myös vähintään kaksi erillistä suunnittelu- ja kehittämispäivää tai iltakoulua parhaaksi katsomallaan tavalla.

SOPU ry panostaa vuonna 2018 varallisuuden vakauttamiseen. SOPU ry:n pääasiallisena tulonlähteenä ovat jäsenmaksut ja haalareista saatava tuotto. Laadukkaan toiminnan takaamiseksi kehitetään erilaisia voittoa tuottavia menetelmiä. Lisäksi SOPU ry hakee toiminta-avustuksia sidosryhmiltä erilaisiin tapahtumiin parhaaksi katsomansa tavan mukaan.

Talouden kirjanpitoon kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2018.