Sosionomi

Sosionomi (AMK) on 210 opintopisteen  laajuinen ammattikorkeakoulututkinto. Ohjeaika sen suorittamiseen on 3,5 vuotta. Sosionomin tutkinto valmistaa ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin.

Sosiaalialan työllä pyritään lisäämään ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia monimutkaistuvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Sosionomina toimit yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja huono-osaisuuden estämiseksi.

Sosiaalialalla kohdattavat ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia ilmiöitä ja sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavarakeskeistä. Sosionomikoulutus perustuu laajaan tietoperustaan, monitieteisyyteen ja monialaisuuteen. Alan työntekijänä sinulta edellytetään reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön. Toiminnan ohjaus sekä innovatiivinen kehittäminen ja verkostotyön osaaminen ovat keskeisiä osaamisalueita, joita tarvitset toimiessasi sosionomina. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Sosionomin ammatillinen osaaminen koostuu valtakunnallisesti määritellyistä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamisalueista, joita ovat:

  • sosiaalialan eettinen osaaminen
  • asiakastyön osaaminen
  • sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
  • kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
  • tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä
  • työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Sosionomi (AMK) voi työskennellä:

  • Kasvatus-, opetus- ja ohjausasioissa; edistetään lasten, perheiden ja nuorten kasvua sekä kehitystä ja vaikutetaan heidän sosiaalisiin olosuhteisiinsa päivähoidon, perhetyön ja lastensuojelun tehtävissä sekä monimuotoisissa nuorison vapaa-aikaan ja koulutukseen liittyvissä hankkeissa.
  • Kuntoutuksessa, ohjauksessa ja sosiaalisessa tuessa; vahvistetaan yksilöiden voimavaroja ja aktivoidaan yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ikääntymiseen, vammaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvissä elämäntilanteissa ja sosiaalisissa ongelmissa erilaisissa kuntoutuskeskuksissa, päiväkeskuksissa, vastaanottokeskuksissa, järjestöissä ja projekteissa.
  • Palveluiden tuottamistilanteissa, johtamisessa ja kehittämisessä; tuotetaan/organisoidaan kotihoitoa, omaishoitoa, asumispalveluita ja muita hyvinvointipalveluita, jotka vastaavat kansalaisten tarpeisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla, yrityksissä, erilaisissa järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa esimerkiksi kotihoidon ja omaishoidon ohjaustehtävissä.
  • Ennalta ehkäisevässä sosiaalityössä; edistetään hyvinvointia sekä ehkäistään ja lievennetään syrjäytymisen seurauksia tekemällä yksilö-, perhe- ja yhteisökohtaista työtä.

Tulevat sosionomit oppivat hahmottamaan ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja elämänyhteyksiä yhteiskunnallisten, sosiaalisten, kasvatuksellisten ja psykologisten teorioiden mallien ja käsitteiden avulla. Työmenetelmiä rakennetaan sosiaalityön, kasvatuksen, ohjauksen, kuntoutuksen ja luovien toimintojen tietoperustasta käsin. Opiskelija kehittää myös kielitaitoa sekä teknologian käyttövalmiuksia

Lue lisää sosionomikoulutuksesta TAMKissa: Sosionomikoulutus, TAMK